ดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นโท เจ้าอาวาสของที่นี่คือ พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) วักพระธาตุนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ ปี พ.ศ.1927 วัดนั้นเป็นสถานที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่แยกออกจากองค์ที่บรรจุไว้ที่ วัดสวนดอก โอยมีพญาถือนาและพระสุมนเถระ ได้ทำการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นหลังช้างมงคลเพื่อที่จะทำการเสี่ยงทายที่ประดิษฐาน ช้างนั้นก็ได้เดินทางไต่ขึ้นไปถึงยอดผาบนเขานั้นหลังจากนั้นช้างได้ส่งเสียงร้อง 3 ครั้ง แล้วช้างตัวนั้นก็ได้คุกเข่าลงในที่ตรงนั้น พญากือนาและพระสุมนเถระ ก็ได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนยอดผาดัง ช้างตัวนั่นก็ได้ไต่ราวดอยไปด้วยลำดับขึ้นไปสู่ยอดดอยผาสูง แล้วก็แส่นสะเครียน 3 ที…