วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นหนึ่งใน 10 วัดหลวงชั้นสูงสุด พระอารามหลวงชั้นเอกโลหะราชวรมหาวิหาร) ในกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นเรียกว่าวัดสลัก ไม่นานหลังจากที่กรุงเทพฯได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของสยาม วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่อย่างมีกลยุทธ์ระหว่างพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นใหม่และพระราชวังด้านหน้า

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (Wat Mahathat Yuwaratrangsarit)

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมาวัดได้รับการบูรณะและยกฐานะโดยกษัตริย์ไทยและราชวงศ์มากมาย กลายเป็นวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2346 และได้รับพระราชทานนามในปัจจุบันในปี พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิปัสสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยสำหรับพระสงฆ์ในบริเวณวัด

นี่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยโดยแยกออกเป็นคณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติและบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นหนึ่งเปิดรับในปี 2432 และในปี 2540 มหาวิทยาลัยทั้งสองกลายเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

วัดมหาธาตุเป็นวัดขนาดใหญ่และพลุกพล่านในย่านรัตนโกสินทร์เก่าของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ทางเหนือของพระบรมมหาราชวัง ชื่อเต็มคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดนี้ได้รับความเคารพอย่างสูง เป็นหนึ่งในหกวัดของพระอารามหลวงชั้นหนึ่งในระดับสูงสุด วิหารประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรอยุธยาก่อนที่จะมีการก่อตั้งกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2325 วัดนี้จึงได้รับการขนานนามว่าวัดสลัก

ในช่วงหลายศตวรรษที่วัดได้รับการบูรณะและเลี้ยงดูในชั้นเรียนหลายครั้ง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุซึ่งเป็นชื่อวัดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

วัดมหาธาตุเป็นวัดสำคัญสำหรับการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีพระสงฆ์หลายร้อยรูปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

ถัดจากวัดอีกด้านหนึ่งของถนนมหาราชเป็นตลาดพระเครื่องขนาดใหญ่ ที่นี่คุณจะพบแผงขายพระเครื่องมากมายตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงมาก
วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีผู้คนพลุกพล่านและพลุกพล่านมีอาคารจำนวนมาก รอบ ๆ ลานของวัดเป็นแกลเลอรีที่เรียงรายไปด้วยพระพุทธรูปสูงจำนวนมากบนแท่นที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ฐานมีอนุสรณ์ผู้เสียชีวิตซึ่งมีขี้เถ้าฝังอยู่ในซอก

วัดมหาธาตุอุโบสถเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ในอาคารนี้มีการบวชพระใหม่เพื่อเป็นพระภิกษุ องค์พระประธานของอุโบสถชุบทอง

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ได้แก่ วิหารขนาดใหญ่วิหารขนาดเล็กหลายมณฑปกุฏิหรือกุฏิพระหอกลองและหอปรางค์แบบขอมหลายองค์โดยมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในซอกหลืบ

วัดมหาธาตุเป็นที่ตั้งของศูนย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติฝึกวิปัสสนากรรมฐานหรือที่เรียกว่า“ วิปัสสนากรรมฐาน”

วิธีการทำสมาธินี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าถึงความเข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆและการตระหนักว่าทุกสิ่งเป็นเพียงชั่วคราวและไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไม่มีกำหนด วิปัสสนาสมาธิจดจ่ออยู่กับกระบวนการหายใจขณะพยายามปัดเป่าความคิด

การเรียนการสอนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชั้นเรียน 3 ชั่วโมงทุกวันจัดเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ 7.00-10.00 น. 13.00-16.00 น. และ 18.00 – 21.00 น. แม้ว่าชั้นเรียนจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ก็ควรบริจาคที่เหมาะสม สำนักปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในส่วนที่ 5 ของวัดมหาธาตุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำสมาธิและรายชื่อสถานที่พักผ่อนและวัดในประเทศไทยที่สอนวิปัสสนาหรือสมาธิแบบสมาถะอ่านการทำสมาธิในประเทศไทย

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

วัด คลิก วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

โดย รูเล็ต

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =