พระราชวังปารุสสะวัน  เป็นโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร พระราชโอรสของรัชกาลที่ 5คือเจ้าฟ้าจักรพงษ์เมื่อกลับจากการศึกษาในรัสเซียพร้อมกับพระมเหสี ( Ekaterina Desnitskaya ) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยการทหาร

พระราชวังปารุสสะวัน  (Parusokwan Palace)

พระราชวังปารุสสะวัน

สำหรับที่ประทับของพระองค์ได้รับพระราชทานวังปารุสก์สวรรค์ใกล้ศาลาพักอาศัยอัมพรสถานที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ ตามที่ “Katya & The Prince of Siam” “การก่อสร้างพระราชวังปารุสก์สวรรค์ได้เริ่มขึ้นในปี 2446

โดยจ่ายเงิน 22,075 บาทสำหรับกำแพงความยาว 275 เมตรในวันที่ 30 ธันวาคมในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2447 จ่ายเงิน 61,173 บาทเมื่อแล้วเสร็จ ของผนังไม่รวมหลังคาเดิมทีสถาปนิก 3 คนมีส่วนเกี่ยวข้อง

 แต่สองคนป่วยระหว่างทำงาน (นายทามาโยป่วยเป็นอหิวาตกโรคและต้องกลับยุโรปในขณะที่นายสกอสป่วยเป็นไข้ทรพิษและเสียชีวิต) สิ่งนี้ปล่อยให้เบโรเลปิอยู่ในความดูแลจนกว่าจะทำงานได้ เสร็จสิ้นเมื่อปลายปี 2448 “

พระราชวังปารุสสะวัน

Ekaterina Desnitskaya (Katya) ได้ออกแบบสวนที่สวยงามของพระราชวังพร้อมทั้งตกแต่งใหม่ให้มีโซฟาและเก้าอี้เท้าแขนสไตล์ตะวันตกที่ผสมผสานวัสดุตะวันออกเข้าด้วยกัน

เจ้าชายและคัทยาพระโอรสเจ้าฟ้าจุฬาจักรพงษ์ประสูติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2451 หลังจากการหย่าร้างของเจ้าชายและคัทยาในปี พ.ศ. 2462 พระมหากษัตริย์ทรงมีรับสั่งให้ปารุสสะวันกลับคืนสู่พระมหากษัตริย์

ตามแบบรัฐบาลไทย “เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 และแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สถานที่ทำงานของเขายังคงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในเดือนมิถุนายน 21 พ.ศ. 2476 พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์พหลโยธิน) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

พระราชวังปารุสสะวัน

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                 

สำนักนายกรัฐมนตรีถูกย้ายไปที่พระราชวังปารุสสะวันซึ่งถูกยึดโดยประชาชนที่มีส่วนรับผิดชอบในการนำการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาสู่ประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นบ้านพักของพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

ในขั้นต้นสำนักงานนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อพระราชวังปารุสก์สวรรค์และสำนักนายกรัฐมนตรีพระราชวังปารุสก์วาน ต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อหลังเท่านั้น เมื่อจอมพลแปลกพิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ายไปที่วังสวนกุหลาบซึ่งอยู่ใกล้กับพระราชวังปารุสก์สวรรค์ “

ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์กรมตำรวจและกองบัญชาการตำรวจนครบาล

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                 

สถานที่ท่องเที่ยว คลิก พระบรมรูปทรงม้า

โดย เสือมังกร

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =