วัดล่องขุ่น

ประวัติของวัดล่องขุ่น ประวัดของวัดนั้นเกิดขึ้นได้จาก อาจาร์ย ท่านหนึ่ง ที่มีชื่อว่า อ. เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒน์ เขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย เขามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างงานที่เรียกว่า พุทธศิลป์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วได้ประกาศความที่ยิ่งใหญ่ต่อคนทั่วโลกเพื่อเขาที่จะได้ถวายต่อองค์พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ซึ่งวัดล่องขุ่นนั้น เป็นวัดที่มีความสวยและโดดเด่นต่างจากวัดอื่นๆ  ด้วยเขามีฝีมือในการออกแบบ และก่อสร้าง ของ อาจาร์ยท่านนี้ เพื่อได้สร้างวัดประจำบานที่ตนเองเกิด สร้างโดยจินตนาการ จัดเป็นงานที่งานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงามน่าแวะชมมาก เขามีแรงบรรดาใจที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมา3ประการคือ 1…

ดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นโท เจ้าอาวาสของที่นี่คือ พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) วักพระธาตุนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ ปี พ.ศ.1927 วัดนั้นเป็นสถานที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่แยกออกจากองค์ที่บรรจุไว้ที่ วัดสวนดอก โอยมีพญาถือนาและพระสุมนเถระ ได้ทำการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นหลังช้างมงคลเพื่อที่จะทำการเสี่ยงทายที่ประดิษฐาน ช้างนั้นก็ได้เดินทางไต่ขึ้นไปถึงยอดผาบนเขานั้นหลังจากนั้นช้างได้ส่งเสียงร้อง 3 ครั้ง แล้วช้างตัวนั้นก็ได้คุกเข่าลงในที่ตรงนั้น พญากือนาและพระสุมนเถระ ก็ได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนยอดผาดัง ช้างตัวนั่นก็ได้ไต่ราวดอยไปด้วยลำดับขึ้นไปสู่ยอดดอยผาสูง แล้วก็แส่นสะเครียน 3 ที…