วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ตามลำดับธรรมยุตตั้งอยู่ภายในบริเวณพระราชวังบางปะอินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของประเทศไทย

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thammaprawat)

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 เป็นที่น่าทึ่งในหมู่วัดในพุทธศาสนาของไทยเนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่เลียนแบบโบสถ์แบบยุโรปซึ่งสร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค

การก่อสร้างวัดนิเวศธรรมประวัติได้รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในปี พ.ศ. 2419 เพื่อใช้เป็นพระอารามหลวงสำหรับพระราชวังบางปะอินที่ขยายใหม่ วิหารได้รับการออกแบบโดย Joachim Grassi

 หนึ่งในสถาปนิกชาวอิตาลีคนแรกที่ได้รับการว่าจ้างภายใต้รัฐบาลของกษัตริย์ อาคารสาธารณะหลายแห่งสร้างขึ้นตามแบบตะวันตกในรัชสมัยของจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นกระแสที่สะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยของสยาม (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทย)

ในเวลานั้น วัดนิเวศธรรมประวัติสร้างในสไตล์ฟื้นฟูกอธิคหน้าต่างกระจกสีและแท่นบูชาแบบโกธิก ลักษณะคล้ายโบสถ์คริสต์โดยมีพระพุทธรูปหลักของวิหารแทนไม้กางเขน การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2421

วัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหารและเป็น 1 ใน 16 วัดที่ได้รับการทอดกฐินสามัคคี อยู่ภายใต้ระเบียบธรรมยุตของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทย

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

 เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับรางวัล ASA Architectural Conservation Award ในปี 1989

วัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาติดกับพระราชวังบางปะอินตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้โดยรถกระเช้าจากพระราชวัง

วัดนิเวศธรรมประวัติสร้างเมื่อ พ.ศ. 2419 ในรัชกาลที่ 5 กษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพาสยุโรป วัดพุทธสไตล์โกธิคบนเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นวัดหลวงเมื่อกษัตริย์และครอบครัวใช้เวลาช่วงฤดูร้อนในพระราชวังบางปะอิน

ภายนอกเหมือนโบสถ์ทำให้โดดเด่นท่ามกลางอาคารของสงฆ์อื่น ๆ ในขณะที่ภายในวิหารหลักนั้นน่าประทับใจด้วยพระพุทธรูปหลัก“ พระพุทธนฤมลธรรมโมภาส” การตกแต่งที่สวยงามพื้นหินอ่อนและหน้าต่างกระจกสีหนึ่งในนั้นมี พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ยังมีการสร้างอาคารสไตล์ยุโรปหลายหลังในบริเวณนี้ ปัจจุบันใช้เป็นห้องสมุดสำนักงานที่พักสงฆ์และยังเป็นโรงเรียนที่สามเณรและพระภิกษุได้รับการศึกษาทั้งในระบบและศาสนา

การเดินทางจากและไปยัง“ แผ่นดินใหญ่” คือการนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำ บริการที่วัดเป็นบริการฟรี แต่ยินดีรับบริจาคค่าไฟฟ้า

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

สถานที่ท่องเที่ยว คลิก 13 สถานที่โรแมนติกที่สุดในโลก

โดย แทงบอลออนไลน์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =